Pap. Berlin P. 23681   (More information about the Object)
Publication No.
Modern Title letter requesting allocation of different things and income ot the Anoukis priest office
Summary Letter of Psintaes, son of Es-Onuris-neb-Scha, to the scribes of the Chnoum temple. He requests the allocation of several things as well as the non monetary income of the Anoukis priests office (belonging to the sender), to Snebonychos as soon as he will visit the addressee.
   

Edition

1 ḫrw bꜣk Pꜣ-šr-(n-)tꜣ-ı͗ḥ.t sꜣ Ns-I͗n-ḥr-nb-šꜥ m-bꜣḥ nꜣ sẖ.w ı͗ ḏı͗ Pꜣ-Rꜥ q(y) pꜣy=w ꜥḥꜥ ı͗r=y
2
x+3 Ns-pꜣ-nty-n-ḥ.t-nṯr ı͗n=w s
x+4 rn n nꜣy ssw my ḥn=w s r ḏı͗.t pš=w st n Ns-nb-ꜥnḫ n tꜣ nty ı͗w=f r ı͗y n.ı͗m=s ı͗.ı͗r-ḥr=ṯn mtw=w ḥn=s (r-)dbꜣ nꜣ šḏı͗.w n tꜣy=(y) ı͗ꜣw.t ḥm-nṯr (n) ꜥnq
x+5 r ḏı͗.t ḏı͗=w st r-ḏr.t.ṱ=f n nꜣy ssw.w hb=w n=ṯn n.ı͗m=s n šꜥ.t ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ ꜥn hb=w n.ı͗m=s n pꜣ mr-šn ı͗rm nꜣ wꜥb.w hb=w n=ṯn
x+6 ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ (r-)dbꜣ nꜣ wt n pꜣ s:ꜥnḫ rn=f nty n pꜣ ky ḏmꜥ ḏd my ı͗n=w st r-bw-nꜣy my ḥn=w s r ḏı͗.t ı͗n=w st r-ẖ-n
x+7 pꜣy hb=w n=ṯm n.ı͗m=s ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ hb=w n.ı͗m=s ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ (n) Ns-pꜣ-mtr pꜣ ḥry n pꜣ mšꜥ ı͗rm nꜣ wꜥb.w pꜣ mr-šn ḥn=w s ı͗.ı͗r-ḥr
x+8 pꜣ mr-ꜣḥ n Ns-H̱nm-pꜣ-mtr sꜣ Pꜣ-s-n-mṯk pꜣ sẖ H̱nm ı͗.ı͗r ı͗y r-bw-nꜣy ı͗rm nꜣ wꜥb.w (r-)dbꜣ nꜣ bd.t pꜣ ı͗rp pꜣ (sp) nkt nty ı͗w=w ḏı͗.t s m-bꜣḥ ꜥnq(.t) (n)
x+9 ḥ.t-nṯr n Yb r ḏı͗.t sẖ=w st r-ḏr.t.ṱ=y ḥr nꜣ ḏmꜥ.w n ḥ.t-nṯr sẖ=w st ḥr nꜣ ḏmꜥ.w n ḥsb.t 2.t r.ı͗n=w ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ n ḥsb.t 3.t sẖ=w
x+10 ḥr pꜣ nbnb n ḥsb.t 3.t ꜥn sẖ=w st ḥr nꜣ ḥn.w r.ı͗r=w ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ r ı͗n.ṱ=w r ḥ.t-nṯr n Yb ḏd my ı͗r=w r-ẖ.t.ṱ=w ḥn =w s
x+11 ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ ꜥn ḏd my šn=w r pꜣ ky ḏmꜥ n H̱nm nꜣ bd.t pꜣ ı͗rp pꜣ ı͗wf nꜣ ı͗pd.w pꜣ sp nkt nty-ı͗w=w r gm.ṱ=w ı͗w=w
V
Vso 1 r ḏı͗.t st m-bꜣḥ ꜥnq(.t) n tꜣ šr.t 2.t ꜥnq(.t) r ḏı͗.t ḏı͗=w st r-ḏr.t pꜣy=(y) rd sẖ=w st ḥr nꜣ ḥn.w r.ı͗n=w n=ṯn ꜥn nꜣ.w nty-ı͗w=y hb n.ı͗m=w
Vso 2 ı͗.ı͗r=w ḫpr ı͗.ı͗r-ḥr nꜣ wꜥb.w ı͗.ı͗r ı͗y r Mn-nfr ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ my ḥn=w s r ḏı͗.t ı͗r=w r-ẖ.t.ṱ=w mtw=w ḥn s r hb n=y n pꜣ nty-ı͗w=w r ı͗r=f mtw=w
Vso 3 ḥn=s n Ns-H̱nm-pꜣ-mtr sꜣ Pꜣ-s-n-mṯk ꜥn (r-)dbꜣ nꜣ wt r.hb=w ı͗.ı͗r-ḥr pꜣ mr-ꜣḥ ꜥn ḏd my ı͗n=w st r-bw-nꜣy sẖ Pꜣ-šr-(n-)tꜣ-ı͗ḥ.t sꜣ
Vso 4 Ns-In-ḥr-nb-šꜥ n ḥsb.t 3.t ı͗bd 1 pr.t sw 5
Vso 5 ḫrw bꜣk Pꜣ-šr-(n-)tꜣ-ı͗ḥ.t sꜣ Ns-In-ḥr-nb-šꜥ m-bꜣḥ nꜣ sẖ.w

Translation

 
  P_13634+23681_R
CC-BY-NC-SA  
  P_13634+23681_V
CC-BY-NC-SA  
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_100507.tei.xml