Ostr. Oxford Bodl. Gr. Inscr. 1623   (More information about the Object)
Publication No. O.Bodl. II 1065
Modern Title receipt for trade tax (cheironaxion)
Summary receipt of the epiteretes Iulius Sabinus through the scribe Sarapion for trade tax in arrears
   

Edition

convex
1Ἰο̣ύλιος Σαβεῖνος καὶ οἱ σ̣ὺν αὐτ(ῷ) ἐπιτηρητ(αὶ)
2ἱερᾶ̣ς̣ π̣ύ̣λ̣η̣ς̣ Σ̣ο̣ή̣ν̣η̣ς̣ διὰ̣ Σαραπίω(νος) βοηθ(οῦ).
3διέγραψεν Ἁρπαῆσις Α ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
4μητρὸς Σενζ̣μήθιος ὑ̣π̣ὲρ χει̣ρ̣ωναξίου το̣ῦ̣ ὀ̣κτ̣ωκαιδεκά-
5τ̣ο̣υ̣ ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ Ἁ̣δ̣ρ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ κυρίου
6ῥυπαρὰς ἐπὶ λόγου δραχμὰς ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) η -?-
7ι̅θ̣̅. κ̣̅ ἄλλας δ̣ρ̣α̣χμὰς ὀκτὼ
8(γίνονται) (δραχμαὶ) η.

Translation

convex
1Iulius Sabinus and his associate supervisors
2of the Sacred Gate of Syene, throug Sarapion, assistant.
3Thus has paid Harpaesis, son of A---
4and the mother Senzmethis, for trade tax of the eighteenth
5year of Hadrian Caesar the lord,
6brutto, on account, eight drachmas, = 8 dr. --- (month)
719. On the 20th further eight drachmas,
8= 8 dr.
 
  Oxford_Ashm_Gr.Inscr.1
Reserved Copyright  
  Oxford_Ashm_Gr.Inscr.1
Reserved Copyright  
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_310166.tei.xml