Pap. London, British Library Pap 1807   (More information about the Object)
Publication No. P.Münch. I 6 + P.Lond. V 1849 descr.
Modern Title see data record 310424
Summary
   

Edition

R

1ἔτους πρώτου Π̣α̣ῦνι τρισκ̣αιδεκάτῃ̣ 1 l. [τρ]ει[σ]καιδεκάτῃ δευτέρας ἰνδικτίονος
2Φλαύιος Μᾶρκος σχολαστικὸς ἔκρινα τὰ ὑποτεταγμένα -?-

1 l. [τρ]ει[σ]καιδεκάτῃ
1̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
2Ἰωάννης ὁ προμνημονευ -?-
1καὶ ἡ τούτου μήτηρ ἀπὸ το -?-
2̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
1Συήνης
1̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
2πράγματα ἡ δὲ αν -?-
1σκοπεῖν δ ̣ -?-
2καὶ προδια -?-
1̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
1ἐ̣δ̣ί̣δαξε̣ν τὰ π̣ρ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣α̣ π̣ε̣ρὶ̣ ὧ̣ν ἡ κίνησις κοινὰ εἶναι αὐτῇ τε
2καὶ τῷ μακαριωτάτῳ αὐτῆς ἀνδρί, τοῖς γὰρ κοινοῖς πόνοις προσκτηθῆναι
3αὐτοῖς ὅσα καὶ προσεκτήθη. πλὴν καὶ τούτων οὕτως ὄντων ―
4κατὰ κοινὴν γνώμην μεσιτείᾳ τινῶν συνελθεῖν αὐτοὺς καὶ τὰ
5πράγματα εἰς τρία διαιρεθῆναι μέρη καὶ αὐτὴν μὲν λαβεῖν
6τρίτον μέρος, Ἰωάννην δὲ τὸν εἰρημένον αὐτῆς υἱὸν τρίτον
7μέρος καὶ Κακὸ τὴν αὐτῆς θυγατέρα τρίτον μέρος, ὅρκου
8ἐπακτοῦ καταβληθέντος παρʼ αὐτῆς περὶ τοῦ ὅτι οὐδὲν ἀπεκρύψατο.
9μετὰ δὲ τὴν διαίρεσιν τῶν πραγμάτων Ἰωάννην τὸν αὐτῆς υἱὸν
10προσελθεῖν Μηνᾷ τῷ λαμπροτάτῳ καὶ καθοσιωμένῳ 1 l. καθωσιωμένῳ ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ρ̣ι̣β̣ο̣ύ̣ν̣ω̣ν̣
11καὶ τοποτηρητῇ τοῦ λιμίτου καὶ ἐπαγγείλασθαι α̣ὐτῷ ἀντὶ τῆς
12μητρὸς συνκληρονόμον αὐτὸν ποιῆσαι καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ τρίτον
13μέρος τῶν ἀπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθέντων, εἰ ἀποστείλῃ τινὰ
14τὸν ὀφείλοντα τὰ πράγματα ἀποσπάσαι ἐκ τῆς αὐτοῦ μητρός.
15Μηνᾶν δὲ τὸν λαμπρότατον δεξάμενον τὰς ἐπαγγελείας 2 l. ἐπαγγελίας παρὰ
16Ἰωάννου τοῦ ἑαυτῆς υἱοῦ πέμψαι ἐν 3 l. εἰς τῷ εἰρημένῳ φρουρίῳ
17Κωνστάντιν τὸν καθοσιωμένον 4 l. καθωσιωμένον καὶ ἀπαιτῆσαι αὐτὴν μετὰ
18ἐκβιβασμῶν νομίσματα τριάκοντα τρία ὡς τῆς πάσης
19ὑποστάσεως συντιμηθείσης εἰς νομίσματα ἑκατόν, ὥστε αὐτὴν
20ἀλλοτριωθῆναι παντελῶς τῶν εἰρημένων πραγμάτων καίτοι κοινῶν
21αὐτων 5 l. αὐτῇ ὄντων πρὸς τὸν ἄνδρα. Ἰωάννης δὲ ὁ ταύτης παῖς, ἀκηκοὼς
22τῶν εἰρημένων παρὰ Ταπίας τῆς αὐτοῦ μητρός, συνέθετο μὲν τῷ ὅτι
23κατὰ κοινὴν γνώμην μεσιτείᾳ τινῶν διενείμαντο πρὸς ἑαυτοὺς
24τὰ πράγματα ἀνὰ τὸ τρίτον καὶ ὅτι ὅρκος περὶ συνειδήσεως παρʼ αὐτῆς
25καταβέβληται, εὑρηκέναι δὲ αὐτὴν μετὰ τὸν ὅρκον ἓν καὶ δεύτερον
26εἶδος χαλκωμάτων ἀποκρύψασαν καὶ ὕστερον ἐνεγκοῦσαν εἰς μέσον,
27ὥστε πρόφασιν δοθῆναι τοῦ μὴ χρῆναι καταπιστεῦσαι αὐτῇ, κἀντεὐθεν 6 l. καὶ ἐντεῦθεν
28προσελθεῖν Μηνᾷ τῷ λαμπροτάτῳ καὶ καθοσιωμένῳ 7 l. καθωσιωμένῳ τοποτηρητῇ
29τότε ὄντι τοῦ λιμίτου καὶ συντάξασθαι αὐτῷ τὴν τρίτην μοῖραν
30τῶν καταλειφθέντων πραγμάτων, κἀκεἰνον 8l. καὶ ἐκεῖνον πέμψαι καὶ ἀπαιτῆσαι
31αὐτὴν τὸ παρʼ αὐτῆς μνημονευθὲν χρυσίον· καὶ τούτῳ γὰρ τῷ
32λόγῳ οὐδὲ ἀντειπεῖν ἔσχεν Ἰωάννης ὁ αὐτῆς υἱός, ἀλλὰ καὶ
33ἀπραγμόνως συνέθετο. ἔλεγεν δὲ ἕτερα πάνυ πολλὰ πράγματα
34ἔν τε ἱματίοις καὶ χαλκώμασιν καὶ γραμματείοις ἀποσυλῆσαι τὴν ἑαυτοῦ
35μητέρα, κἀκεἰνα 9 l. καὶ ἐκεῖνα οὖν ἐξεδίκει ζητῶν ἀναλαβεῖν. καὶ τὰ περὶ τούτου
36πιστούμενος παρήγαγον άκκωβον υἱὸν Πραιποσίτου καὶ Κόμιτα
37Ἁτρῆτος καὶ Ἰακὼβ Μακαρίου ἀπὸ Συήνης οὐδὲν ἕτερον λέγοντας
38ἢ ὅτι εἴησαν ἀκηκοότες παρὰ πάντων τῶν ἀπὸ τοῦ κατʼ αὐτοὺς κάστρου,
39ὅτι ἐν εὐπορίᾳ ἦν Ἰακὼβ ὁ μακαριώτατος πρὸς τὴν σὴν συνμετρίαν
40τῶν καθʼ ἡμᾶς ἀνθρώπων. παρήγαγον δὲ καὶ Ἴσακον Κωνσταντίνου,
41ὃς ἔλεγεν Ταπίαν τὴν ἐναγομένην τεθαρρηκέναι αὐτῷ, ὅτι βούλοιτο
42μετενεγκεῖν τὰ πράγματα ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς ἕτερον τόπον, καὶ ὅτι
43διʼ αὐτοῦ τὰ πλεῖστα τῶν πραγμάτων μετεκομίσθη ἐν νυκτί. vac. ? τούτων
44μαρτυρηθέντων παρὰ Ἰσακίου ἐπελάβετο ἡ φεύγουσα τῆς κινήσεως
45καὶ τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ἀνδρός, λέγουσα συνηγορεῖν αὐτὸν μᾶλλον
46ἢ μαρτυρεῖν καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ κεχαρισμένον τῷ διώκοντι μέρει
47διαπεπλάσθαι, ἔλεγεν δὲ κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον, ἡνίκα ἤκουεν μέλλειν
48καταλαβεῖν ἄνθρωπον τοῦ λαμπροτάτου τοποτηρητοῦ ὀφείλοντα
49αὐτῇ ἐπηρεάσαι ἐκ προσελεύσεως τοῦ αὐτῆς υἱοῦ, βουληθῆναι
50ἐπιλαχόντα αὐτῇ πράγματα καὶ ἀποκεκλεισμένα ἔν τινι τόπῳ
51ἐξενεγκεῖν τῆς οἰκίας καὶ ἀλλαχόσαι 10 l. ἀλλαχόσε μετακομίσαι, καὶ ἐκ ταύτης
52τῆς ἀφορμῆς τὸν μάρτυρα καὶ τὸν ἑαυτῆς υἱὸν ταύτην αὐτῇ
53τὴν πλοκὴν συνράψαι. καὶ ἐπὶ τούτοις ἀπεῖπον ταῖς οἰκείαις
54δικαιολογίαις. ἐγὼ δὲ σκοπήσας τὰ ἑκατέρωθεν δικαιολογηθέντα
55συνορῶ Ταπίαν τὴν ἐναγομένην ἐπʼ οὐδενὶ ἑτέρῳ εὐθύνεσθαι ἢ ἐπὶ τῷ
56ὅρκον ἕτερον σωματικὸν καταβαλεῖν περὶ καθαρᾶς συνειδήσεως
57καὶ περὶ τοῦ ὅτι οὐδὲν ἀπεσύλησεν ἢ ἀπεκρύψατο τῶν τοῦ ἀνδρὸς
58πραγμάτων. τὰ γὰρ μαρτυρηθέντα παρὰ Ἰσακίου ἔδοξεν κἀμοὶ 11l. καὶ ἐμοὶ
59πρὸς τὸ κεχαρισμένον λελέχθαι, καὶ τὰ παρʼ ἑνὸς δὲ μαρτυρούμενα
60ὁ νόμος παντελῶς οὐ προσίεται. τὰ μέντοι δεικνύμενα ἴδια αὐτῇ διαφέρειν
61πράγματα καὶ μάλιστα τ̣ γυναικῖα 12 l. γυναικεῖα ἱμάτια ταῦτα αὐτὴν ἔχειν βεβαίως
62καὶ ἀναφαιρέτως, μάλιστα, καθʼ ὃ παρέστησε, τ κεκινημένα. τὸ
63προειρημένον χρυσίον ἀπῄτηται ὑπὲρ τῆς κατ κοινὴν γνώμην
64περιελθούσης εἰς αὐτὴν μοίρας ἐκ τῶν καταλειφθέντων πραγμάτων.
65πάντα δὲ λόγον αὐτῇ ἀκέραιον φυλαχθῆναι καθʼ ὧν νομίζει ἔχειν
66ἑτέρων προσώπων περὶ τῆς λεγομένης αὐτῇ προστριβῆναι
67ζημίας ἤτοι τοῦ χρυσίου εἰσπράξεως. Ἰωάννην δὲ τὸν αὐτῆς υἱὸν
68μὴ ἐνέχεσθαι ὑπὲρ τούτου· παντὸς γὰρ ἀδικεῖσθαι νομίζοντός ἐστιν
69τὸ προσελθεῖν ἄρχουσιν ἤτοι τοῖς τὸν τόπον ἐπ̣έχουσι τῶν ἀρχόντων,
70ἐκείνων δέ ἐστιν μετὰ διακρίσεως καὶ μὴ οὕτως χύδην κεχρῆσθαι
71τοῖς πράγμασιν. διʼ ὃ τὸν μὲν υἱὸν ἐλευθέρωσα 13l. ἠλευθέρωσα ταύτης τῆς ἐνοχῆς
72οὐ τοσοῦτον κατʼ ἀκρίβειαν ὅσον διὰ φιλαγαθίαν, ἐφύλαξα δὲ αὐτῇ
73πάντα λόγον ἀκέραιον κατὰ τῶν ἄλλων τῶν ζημιωσάντων αὐτήν,
74ἐπὶ τῷ μέντοι ἐκ τοῦ ὡς εἰκὸς ἀναπραχθησομένου χρυσίου λαβεῖν
75Ἰωάννην τὸν αὐτῆς υἱὸν τρίτον μέρος. ἐν δὲ τῷ μέλλειν τὴν παροῦσαν
76κρίσιν ἐκδοῦναι διεβεβαιώσατο ὁ ἐνάγων προταθῆναι αὐτῷ παρὰ τῆς
77μητρὸς λαβεῖν δώδεκα νομίσματα ὑπὲρ τελείας ἀπαλλαγῆς.
78καὶ τῆς αὐτοῦ μητρὸς μὴ συνθεμένης τούτῳ τῷ λόγῳ, συνεφώνησ̣αν
79πρὸς ἑαυτοὺς εἰδήσει μου ὥστε, εἰ τοῦτο δυνηθείη ὁ ἐνάγων
80ἀποδεῖξαι νομίμως διὰ τριῶν μαρτύρων ἀξιοπίστων τῇ προτάσει
81παρακολουθησάντων καὶ ἐνωμότως τοῦτο κατατιθεμένων,
82παρασχεῖν αὐτῷ τὸ δεικνύμενον συμπεφωνῆσθαι. τὰ τοίνυν
83δόξαντά μοι καλῶς ἔχειν ἐπαναγνοὺς τοῖς μέρεσιν ἐκδέδωκα †.
84(hand 2) Μᾶρκος σχολαστικὸς καθʼ ὁ συνίδον 14 l. συνείδον ἔκρινα † † †.

1 l. καθωσιωμένῳ
2 l. ἐπαγγελίας
3 l. εἰς
4 l. καθωσιωμένον
5 l. αὐτῇ
6 l. καὶ ἐντεῦθεν
7 l. καθωσιωμένῳ
8 l. καὶ ἐκεῖνον
9 l. καὶ ἐκεῖνα
10 l. ἀλλαχόσε
11 l. καὶ ἐμοὶ
12 l. γυναικεῖα
13 l. ἠλευθέρωσα
14 l. συνείδον

Translation

R

1In the first year [of the reign of our most divine master Flavius Tiberius Maurice, the eternal Augustus and Emperor], on Payni thirteenth, in the second indiction, [in Syene(?)],
2† I, Fl. Markos, scholasticus, have awarded what is set forth below [---]
1---
2Ioannes, the one mentioned before, ---
1and his mother ---
2---
1 [from] Syene ---
1---
2property. But she/the ---
1to examine ---,
2and ---
1---
1explained that the property with which the inquiry is concerned belonged jointly to her
2and to her late husband because it was by (their) common labor that
3all that had been additionally acquired in fact by them had been additionally acquired. Nevertheless, although this is so,
4by mutual agreement, through the mediation of some people they came to terms and
5divided the property into three shares, (space) She herself accepted
6a third share; (space) Ioannes, her said [son], a third
7share; and Kako, her daughter, a third share, an Administered oath
8having been taken by her that she concealed nothing.
9After the division of the property, Ioannes, her son,
10went before Menas, the most illustrious and devoted ex-tribune
11and commander of the frontier region, and proposed to him
12to make him (Menas) joint heir in place of his mother and give him the third
13share of what had been left by his father if he (Menas) should send someone
14to take away the property from his mother.
15The most illustrious Menas accepted the proposal from
16Ioannes, her son, and sent in the said fortress
17the devoted Konstantios and exacted from her in
18execution thirty-three solidi, since the entire
19assets were estimated at a hundred solidi, so that she
20was deprived absolutely of the said property, although
21it was the common (property of herself) with her husband. Ioannes, the son of this woman, having heard
22the things said by Tapia, his mother, concurred that by mutual agreement, through the
23mediation of some people, they had apportioned
24the property among themselves i n thirds, and that an oath about (clear) conscience
25had been tendered by her. (space) But he found that she, after the oath,
26h a d concealed one or two items of bronze and had later brought them into the open,
27so that a reason was given why one ought not trust her. Then he
28went before Menas, the most illustrious and devoted,
29who was at that time commander of the frontier region, and arranged with him (about) the third part
30of the property that had been left, and that man sent and exacted
31from her the gold mentioned by her. (space) And this
32claim her son Ioannes was unable to argue against, but
33he concurred without objection, (space) But, he said that
34his own mother had carried off very much additional property, including clothes, bronze vessels, and notes,
35and therefore he was claiming them in law, seeking to recover them. And,
36confirming the (statements) about this, I brought forward Iakkobos son of Praipositos and Komes
37son of Hatres and Iakob son of Makarios from Syene, who (all) said nothing other
38than that they had heard from all those in their fort
39that the late Iakob was well off in comparison with
40those people around us. I also brought forward Isakos son of Konstantinos,
41who said that Tapia, the respondent, had confided to him that she wished
42to remove the property from her house to another place, and that
43most of the property had been transported at night by him. (space)
44When witness had been borne to this by Isakos, the defendant assailed the action
45and the antagonism of the man, saying that he was being an advocate rather
46than bearing witness and that the whole (story)
47had been concocted as a favor to the side of the complainant. (space) She said that, as a truthful claim when she heard that
48a person was about to come from the most illustrious commander
49to abuse her because of the proceeding (initiated) by her son, she wished
50the property that had fallen to her lot and had been locked away in a certain place,
51to carry out of the house and transport elsewhere and that from this
52pretext the witness and her own son had woven this
53web against her. And, on these (grounds) they rejected the
54pleas of justification of their family. (space) But I, having examined the pleas of justification made on each side,
55decide that the respondent, Tapia, is obliged to (do) nothing else than the
56tendering of another corporal oath concerning her pure conscience
57and concerning the (assertion) that she carried off or concealed none of her husband's
58property. (space) For to me too the testimony of Isakos seemed
59to have been spoken as a favor, and t h e law absolutely does not admit the testimony of (only) one witness.
60Nevertheless, the property that was shown to be her own, to belong to her,
61and especially the female clothes, (I decide that) she does have these as warranted
62and irrevocable, especially the items that had been moved as she described. The
63said gold has been exacted for the
64part of the property that had been left and had come around to her by mutual agreement.
65But, (I decide that) every claim is preserved intact for her against whatever
66other individuals she believes she has a claim concerning the said
67forfeit, namely (the) collection of gold imposed on her. But, (I decide that) Ioannes, her son,
68is not liable for this, for (it is appropriate) for anyone who believes he has been wronged
69to go before the officials or those who occupy the place of the officials,
70but (it is appropriate) for them to have treated property with consideration and not so indiscriminately.
71Therefore (space) I have acquitted the son of this liability,
72not so much in accordance with strict discipline as out of benevolence, but I have preserved for her
73intact every claim against the others who have caused her to forfeit,
74on condition, of course, that her son Ioannes receives
75a third share of the gold which will, presumably, be recovered. As I was on the point of
76presenting the present award, the complainant strongly maintained that it had been proposed to him by his
77mother that he receive twelve solidi as full quittance.
78And when his mother did not concur with this claim, they agreed
79between themselves, with my knowledge, that if the complainant should be able
80to demonstrate this lawfully through three reliable witnesses
81who had attended minutely to the proposal and who would pass this on in a sworn manner,
82she would provide him with that which was shown to have been agreed upon, (space) Therefore,
83I have read out loud what I decided was good and I have presented it to the sides †.
84(2nd hand) I, Markos, the advocate, have decided.
 
  BLpapyrus_1807_R_001
Reserved Copyright  
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_310427.tei.xml