Ostr. Paris, Louvre OGL 0445   (More information about the Object)
Publication No. ined.
Modern Title Receipt for trade tax (cheironaxion)
Summary Receipt of Valerion and his associate tax farmers (misthotai) through the scribe Sarapion for trade tax, paid by Petorzmethis, son of --- and Thinpa---, in year 4 of Hadrian
   

Edition

convex
1Οὐαλερίω̣ν̣ καὶ οἱ λοι̣π̣οὶ μ̣ισθωταὶ
2ἱε̣ρᾶς̣ π̣ύ̣λ̣ης Σοήνης
3δι Σ̣α̣ρ̣α̣π̣ίωνος γραμματέως. διέγραψ(εν)
4Πε̣τ̣ό̣ρ̣ζ̣μητις -ca. 5- ̣ ̣ ̣ -ca. 3-
5μ̣η̣τρὸς Θινπα ̣ ̣ ̣  ̣ ̣ ̣ χειρων̣α-
6ξ̣ίου τρίτου ἔ̣τ̣ους Ἁδρια̣ν̣ο̣ῦ̣
7τ̣ο̣ῦ̣ κυρ̣ίο̣υ̣ δραχμὰς εἴκ̣ο̣σ̣ι̣
8ὀβολ̣οὺς δ̣ύ̣ο̣, (γίνονται) (δραχμαὶ) κ (διώβολον).
9(ἔτους) δ Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου
10Φ̣α̣μ̣ε̣ ̣ ̣ ̣

Translation

convex
1Valerion and the other tax farmers
2of the Sacred gate of Syene,
3through the scribe Sarapion. Thus has paid
4Petorzmethis ---
5and the mother Thinpa--- for trade
6tax of the third year of Hadrian
7the lord, twenty drachmas
8two obols, = 20 dr. 2 ob.
9In year 4 of Hadrian the lord,
10Phamenoth ?.
 
  OGL_0445_S1_001
Reserved Copyright  
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_317498.tei.xml