Ostr. Private Collection Buckler X, Ashm. G 526   (More information about the Object)
Publication No. O.Minor F 1, to be reedited by N. Gonis
Modern Title Receipt for survey tax on palm groves (γεωμετρίας φοινικῶνος)
Summary Receipt of Valerion and Didymion, through the scribe Palachemis, for survey tax on palm groves of year 9 of Hadrian, paid by ---, son of Hermodotos in year 10.
   

Edition

convex
1Οὐαλλ̣ερίων καὶ Διδυμίω̣ν̣ ἀ̣μ̣φ̣ό̣τ̣εροι 1ed. μ̣ι̣σ̣θ̣(ωταὶ) [ἱερᾶς πύλ(ης) Σοή(νης)]
2διὰ Παλαχήμιος. δ̣ιέγραψεν Π̣ε̣τ̣εχνοῦμις 2ed. ̣ ̣ ̣εχυρ̣ο̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]
3Ἑρμοδ̣ότου ̣α̣μ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ς̣ διὰ ̣ ̣α ̣ ̣ ̣ 3ed. Ἑρμοδ̣ ̣ ̣ ̣ ̣μ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ς̣ διὰ ̣ ̣α ̣ ̣ ̣ ̣
4ὑπὲρ γεο̣μ̣ετρίας φοιν̣ικώνων γενή̣ματος τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ν̣ά̣του (ἔτους) Ἁδριαν̣ο̣ῦ̣ 4ed. [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ε ̣ ̣ ̣ ̣φο̣ι̣ ̣ ̣ ̣ ̣δ̣ε̣κ̣ά̣του (ἔτους)
5Καίσαρος τοῦ κυρίου̣ δραχμὰς δύο (τριώβολον) (χαλκοὺς) β̣.
6Ἁθὺρ κη̣.

1 ed. μ̣ι̣σ̣θ̣(ωταὶ) [ἱερᾶς πύλ(ης) Σοή(νης)]
2 ed. ̣ ̣ ̣εχυρ̣ο̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]
3 ed. Ἑρμοδ̣ ̣ ̣ ̣ ̣μ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ς̣ διὰ ̣ ̣α ̣ ̣ ̣ ̣
4 ed. [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ε ̣ ̣ ̣ ̣φο̣ι̣ ̣ ̣ ̣ ̣δ̣ε̣κ̣ά̣του (ἔτους)

Translation

convex
1Valerion and Didymion, both
2through Palachmis. Thus has paid Petenoumis,
3son of Hermodotos ---
4for the survey tax on palm groves of the harvest of the ninth year of Hadrian
5Caesar the lord, two drachmas 3 ob. 2 ch.,
6Hathyr 28.
 
  OMinorF1-1_S1_001
Reserved Copyright  
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_309212.tei.xml