Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. c. 68 (P) + d. 109 (P) fr. [10]   (More information about the Object)
Publication No. SB 6 9367 (10)
Modern Title Official Letter
Summary Several letters and communications on one sheet concerning the corn transport to Syene and a shipwreck
   

Edition

R
1Ἀπολλώνιος Πανίσκ̣ωι χαίρε̣ιν. τῆ̣ς πρὸς Ἑρμόφιλον τὸν οἰκονόμον
2ἐπιστ̣ολῆς τὸ ἀ̣ν̣τ̣ί̣γ̣ρ̣α̣φ̣ον ὑποτετ̣άχ̣αμεν, ὅπως εἰδὼς ἐπιτ̣ελῇς
3ἀκολο̣ύ̣θως τοῖς ἐ̣πεσταλμένοις. ἔρρωσο. (ἔτους) ιη
[- ca. 4 lines missing -]
4 - ca.15 - ο̣θενὸς ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ Πρώιτα̣ρχος 1 l. Πρώταρχος ὁ(?) ἐπ̣ὶ̣ τῶ̣ν̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣ὴν
5 Θη̣βαΐδα. ἕως οὖν τοῦ τὰ παρὰ τ̣ο̣ύ̣του μαθεῖν σύνταξον το̣ὺ̣ς ρ ̣των
6πυ ̣- ca.9 - τὸν γ̣όμον παραλαβεῖν.
——
7Σάτυρο̣ς Ἀπο̣λλωνίωι χαίρειν. ἀπὸ τῶν ἀνακομισθέν̣των ἐγ 2l. ἐκ Λατων-
8πόλεω̣ς̣ πλο̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣β ̣ ̣τε ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ρω̣μ̣ ̣τα το̣ῦ Πρωτά̣ρχου ακωρ?
9 ̣ ̣ ̣ ̣η̣ς̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ἐφʼ οὗ̣ κυβε̣ρ̣ν̣ή̣τ̣η̣ς̣ Τ̣οτ̣οῆ̣ς̣ ἀ̣ν̣ε̣ί̣λ̣η̣φ̣ε τ̣ὰ̣ς̣ ἐ̣κ̣ τοῦ
10Τεν̣τυρίτου ὥ̣σ̣τ̣ε̣ εἰς Συήνην πυρῶν Αρκϛ. γίνωσκε πεπαληκὸς̣
11κατὰ̣ νῆσον ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ου τ̣ῆς ἄνω το̣π̣αρχίας το̣ῦ Λατοπολίτου τῆι
12ὑποκει̣μένηι ̣ ̣ ἡμέραι τὸ Παν̣χομπ̣νήφιος πλοιάρ̣ι̣ο̣ν̣ ἐν ὧι ἀπ̣οφαίν̣ε̣ι
13Τοτοῆς ̣ ̣ ̣ ̣. σὺν̣ δὲ τούτωι̣ παρῆν Πρω̣ταγ̣όρα̣ς ὁ παρὰ Σωκρά̣τ̣ους.
14γέγραφα οὖν διὰ σπου̣δῆς.
——
15(ἔτους) ι 3 l. ι<η> Παχὼν ̣ ̣.

1 l. Πρώταρχος
2 l. ἐκ
3 l. ι<η>

Translation

R
1Apollonios greets Paniskos. We have appended a copy of our letter to Hermophilos, the oikonomos,
2so that you may know and act
3according to orders. Farewell. Year 18 ---
[ 4 lines missing ]
4--- nothing from us --- Protarchos, the intendant of the finances of the
5Thebaid. Until you hear from him, order the 100 of the
6--- to take over the load.
7Satyros greets Apollonios. Among the ships which have left Lato-
8polis --- of Protarchos --- a certain akor(?),
9--- under command of Totoes, has taken on board the
101126 (artabae) of wheat which have been dispatched from the Tentyrite to Syene. Know that has suffered shipwreck
11under the isle of --- in the Southern toparchy of the Latopolite, on this
12very day, Panchompnephis' ship, in which
13Totoes declares ---. With him was present Protagoras, the assistant of Sokrates.
14I have written to you straightway.
15Year 18, Pachon ---.
 
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_310304.tei.xml