Pap. München, BSB, Pap.graec.mon. 112, frg. a - g   (More information about the Object)
Publication No. P.Münch. I 18
Modern Title Fragments
Summary Fragments of contracts of the Patermouthis archive, not belonging together laut L. Wenger (Repertorium BSB): "7 kleine zusammengehörige(?) Fragmente."
   

Edition

R

1Εὔχαρις καὶ Πσ̣ιοὺ̣ρ ο̣ἱ̣ π̣α̣τ̣έρες αὐ̣τοῦ τ̣ο̣ῦ̣ Μακαρίου ̣φ̣βρου̣ρ̣ υ̣ἱ̣οῦ ἡ̣μ̣ῶν
2 ̣ ̣ ̣ ̣β̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Ἄπα Δίου κυβερνήτῃ χαίρειν. ὁμολογοῦμεν ἡμεῖς
3οἱ προγεγραμμένοι χρεωστεῖν σοι εἰς ἔκτισιν καὶ ἀπόδοσιν χρυσοῦ νομίσματα ̣ ̣
4ζυγῷ Συήνης γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μίσματα) ̣ ̣ ̣ ζ(υγῷ) Συήνης ἅπερ ἑτοίμως ἔχομε̣ν - ca.9 - ἐν τῇ ἀνόδω ̣ ̣ ̣
1 -?- ̣ ̣πι̣τ̣η̣ν̣θ ̣ ̣ ̣ ̣τ̣ω̣ ̣λ ̣ ̣φρονουν -?-
2 -?- τ̣α̣ τ̣ὴν μετάθεσιν τοῦ ἐνθάδε σκήνους ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ π̣α̣τ̣έ̣ρ̣α̣ ̣ ̣ ̣ ̣ -?-
3 -?- ̣ ̣τ̣υ̣π̣ω̣σ̣α̣ι̣ τὰ ἐνθυμήμα̣τ[α α]ὐτῶν ̣ ̣ ̣ ̣ -?-
1 -?- το̣ ̣ ̣ ̣ ̣υ̣ς̣ ε̣ἰ̣σ̣ι̣ τ̣ο̣ ̣ ̣ ̣ ̣δ̣ε̣ι̣κ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ -?-
2 -?- θ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ -?-
1ο -?-
2α -?-
3 ̣ -?-
4συ̣ -?-
5ο̣ -?-
6ζ -?-
7σφ -?-
8πα -?-
9ζ̣α -?-
10πο -?-
11φα̣υ̣ -?-
12κ̣ ̣α̣π̣ -?-
1 -?- ει̣ ̣μ̣ον̣ -?-
2 -?- ̣ ̣ ̣ ̣ -?-
1 -?- κ ̣ ̣ ̣ ̣ -?-
1 -?- ̣ο̣κ̣ος / -?-

Translation

 
  bsb112_S1_001
Reserved Copyright  
  bsb112_R_002
Reserved Copyright  
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_310323.tei.xml