Pap. London, British Library Pap 1792   (More information about the Object)
Publication No. P.Lond. V 1728
Modern Title Settlement of a dispute
Summary settlement relating to the estate of Iakobos, between Ioannes and Kako, both children of Iakobos, this document follows P. Münch. 7 in time and refers to the securities and boat mentioned there and possibly to the same house (lines 11-12; P. Münch. 7.20-40 and 47-51). Lacunae hinder full understanding but it is clear that Ioannes withdraws part of his claim and under oath waives all future suit, under penalty of three solidi (lines 8-20). (J. J. Farber)
   

Edition

R
1† βασιλείας τοῦ θε̣ιοτάτου κα̣ εὐσεβεστάτου̣ ἡ̣μῶν δεσπότ̣ου
2[Φλ(αυίου) Μα]υρικίου Τιβ̣ε̣ρίου τοῦ αἰωνίου Αγούστου Αὐτοκράτ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣
3καὶ μεγίστου εὐεργ̣έ̣τ̣ο̣υ̣ ἔτους τρίτου Φαμενὼθ δωδεκά̣τ̣ῃ̣
4τῆς δευτέρας ἰνδικτίονος ἐν Συήνῃ.
5Φλ(αύιος) Ἰωά̣ν̣ν̣ης υἱὸς Ἰακώβου μητρὸς Ταπίας στρατιώτης τείρων λεγι̣ῶνο̣ς 1 l. λεγεῶνος
6Συήν̣η̣ς † Αὐρηλίᾳ Κακὼ ἰδίᾳ μου ὁμογνησίᾳ ἀδελφῇ
7ὁρμωμένῃ̣ ἀπὸ τῆς αὐτῆς Συήνης χαίρειν. φιλονεικείας 2 l. φιλονεικίας γεναμένη̣ς̣
8μεταξὺ̣ ἡ̣μ̣ῶ̣ν χάριν κοινωνιμαίων πραγμάτων ἔδοξεν ἡμῖν̣
9 ̣ ̣ ̣εσ̣ ̣ ̣ ̣ ̣σαι μοι ὁρκομοσίας τῶν ἁγίων εὐκτηρίων καὶ τοῦτο ̣ ̣ ̣α̣ς
10 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣α̣ν κατὰ τοῦτο ὁμολογῶ μηκέτι μηδέν̣α̣ λόγ̣ο̣ν̣ π̣ρ̣ὸ̣ς̣ σὲ̣
11ἔχι̣ν 3 l. ἔχειν κοινονο̣μιαίων 4 l. κοινωνιμαίων πραγμάτων παρὲξ τῶ̣ν̣ γρ̣α̣μ̣μ̣α̣τ̣είω̣ν̣
12 ̣ ̣ν̣ ̣ ̣ ̣ο̣ντων καὶ τῆς οἰκίας καὶ τῶν ξύλων τ̣ο̣ π̣λ̣ο̣ί̣ου
13 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ἱσταρίου. ζητήσας οὖν παρʼ ἐμ̣ο̣ῦ̣ ἔ̣γ̣γ̣ρ̣α̣φ̣ο̣ν̣
14ἀσφ̣άλε̣ι̣αν περὶ τούτου κατὰ τοῦτο ὁμολογῶ̣ ὀμνύων
15κατὰ̣ τ̣ς̣ ὁ̣μ̣ο̣ουσίου Τριάδος μὴ ἐξεῖναί μο̣ι̣ π̣ο̣τ̣ε̣ 5 l. <μή>ποτε κ̣α̣ι̣ρ̣
16ἢ χρόν̣ῳ̣ ἐ̣ν̣ά̣γ̣ειν σοι περὶ τὴ̣ν̣ 6l. τῆς, corr. ex της α̣ὐτην 7l. αὐτῆς, corr. ex α̣υτης κληρονομιαν̣ 8 l. κληρονομίας, corr. ex κληρονομιας κ̣α̣
17πραγμ̣ά̣τ̣ω̣ν̣, εἰ δὲ δόξειεν ἡμῖν ἐνάγειν σοι μηδὲν μὲν
18ὠφελησ̣ε̣ι̣ 9 l. ὠφελήσειν, παρέξει 10 l. παρέξειν δὲ λόγῳ προστίμου παραβάσεως
19χρ̣υ̣σ̣οῦ̣ ν̣ομίσματα τρεία 11 l. τρία ζυγῷ Συήνης ἔργῳ καὶ δυνά̣μει
20ἀπαιτούμενα ἐ̣κ̣ τῆς ἐμῆ̣ς ὑποστάσεως καὶ εἰς σὴν ἀ̣σ̣φ̣άλειαν
21ἐθέ̣μ̣ην τὴν ἀσφάλειαν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαία̣ν̣ μεθʼ ὑ̣πο-
22γραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ ὑπογράφοντος καὶ ἐπερωτηθε̣ὶς
23μ̣ολόγησα. ☧ Φλαύιος Ἰωάννης υἱὸς Ἰακώβου ὁ προ̣γ̣ε-
24γρα̣μ̣μένος ἐθέμην τ̣ὴ̣ν ἀμεριμνείαν 12 l. ἀμεριμνίαν καὶ στοιχ̣εῖ μοι
25πάν̣τ̣α τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς πρόκειται. † Θεόφιλος Π̣α̣ε̣ίονο̣ς
26ἐλά(χιστος) δ̣ιάκονος αἰτηθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γράμμα̣τα μὴ εἰδό̣το̣ς̣.
27 Φῖβ̣ υ̣ἱ̣ὸς Φαύ̣σ̣τ̣σ̣αν̣ ανακν̣ωτιν ̣ ̣ ̣ ̣αι
28ἐν τιμ̣ο̣σ̣ίῳ̣ 13 l. δημοσίῳ μ̣αρτηρος 14 l. μαρτυρῶ.
29 † διʼ ἐμοῦ Μάρκου Ἄπα Δίου ἐγράφη.

1 l. λεγεῶνος
2 l. φιλονεικίας
3 l. ἔχειν
4 l. κοινωνιμαίων
5 l. <μή>ποτε
6 l. τῆς, corr. ex της
7 l. αὐτῆς, corr. ex α̣υτης
8 l. κληρονομίας, corr. ex κληρονομιας
9 l. ὠφελήσειν
10 l. παρέξειν
11 l. τρία
12 l. ἀμεριμνίαν
13 l. δημοσίῳ
14 l. μαρτυρῶ

Translation

R
1† In the third year of the reign of our most divine and most pious master
2Flavius Mauricius Tiberius, the eternal Augustus, Emperor,
3and greatest benefactor, on Phamenoth twelfth,
4in the second indiction, in Syene //,
5Flavius Ioannes son of Iakobos, (his) mother (being) Tapia, soldier, recruit of the legion
6of Syene//, to Aurelia Kako, my own full sister,
7originating from the same Syene, greetings. A quarrel having arisen
8between us because of our common property, we have decided
9--- by me of an oath by the holy chapels and this ---
10--- in accord with this I acknowledge that I have no longer any claim against you
11 about our common property except for the notes
12 --- and the house and the wood of the boat
13 --- of the mast. Since, therefore, you have sought from me a written
14security concerning this, accordingly I acknowledge, swearing
15by the consubstantial Trinity, that it is not permitted to me on any occasion
16or time to bring action against you concerning the same legacy and (related)
17matters. But if I should decide to bring action against you, (I acknowledge) that it shall not
18avail, but that I shall provide, as penalty for the violation,
19gold, three solidi in the weight of Syene, by judgment and authority
20to be exacted from my assets. And for your security
21I have had drawn up the security, which is valid and warranted, with
22the signature of the one signing on my behalf. And having been questioned,
23I have expressed acknowledgment. ☧ (2nd hand) I, Flavius Ioannes son of Iakobos, the afore-
24said, have had the assurance drawn up, and
25everything written herein is satisfactory to me as aforementioned. † I, Theophilos son of Paeion,
26most humble deacon, having been requested, wrote on his behalf since he is not liberate.
27(3rd hand) † I, Phib son of Faustos(?), secretary? ---
28bear witness in public.
29(1st hand) † Written by me, Markos son of Apa Dios.
 
  BLpapyrus_1792_R_001
Reserved Copyright  
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_310334.tei.xml