Pap. London, British Library Pap 1803 B   (More information about the Object)
Publication No. P.Lond. V 1735
Modern Title Contract of sale
Summary Aurelia Tarse sells to an unknown person a fifth-share of a house for three solidi.
   

Edition

R
x
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
x+1 -?- αὐθαιρέτῳ βουλή̣σ̣ει κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣δόλῳ̣ π̣ρ̣οαιρέσει -?-
x+2 -?- ἑκ̣ο̣ῦ̣σ̣α̣ καὶ πεπεισμένη παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ -?-
x+3 -?- ̣ ̣ ̣ ̣σ̣τ̣ε̣γ̣η -?-
x+4τῆς οἰκία̣ς̣ ̣ ̣ ̣ ̣- 16 - τι̣μ̣ῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης̣ καὶ
x+5συναρεσάσης χρυσοῦ νομισματίων δεσποτικῶν δοκίμων̣ π̣α̣ρ κ̣ε̣ράτια -?-
x+6ἐδ(?)ε̣ξ̣ά̣μην(?) ἀ̣πὸ χει̣ρὸς ε̣ἰ̣ς χεῖρας̣ ἐξ ο̣ἴ̣κ̣ου̣ σ̣ου ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλ̣ήρει 1 l. πλήρη πέπρακά σο̣ι
x+7σήμερον τὸ προκείμενον πέμπτον μέρος οἰκίας καὶ καταγεγράφηκα καὶ παραδέδωκα
x+8σοι τὴν ̣ ̣ ̣ ̣ καὶ τὴν δεσποτείαν ἀν̣α̣φαίρετον καὶ ἀναμφισβήτητον καὶ πᾶσαν αὐτοτελῆ̣
x+9ἐξουσίαν ἐπὶ τὸ διηνεκὲς ὡς προδεδήλωται ὥστε σὲ τὸν ὠνούμενον καὶ κληρονόμους σοὺς καὶ
x+10δ̣ι̣αδόχο̣υ̣ς κα̣ὶ̣ δι̣ακατόχους τούτου κρατεῖν καὶ κυ̣ρ̣ι̣ε̣ύε̣ιν κ̣αὶ τὴ̣ν πᾶσαν δ̣εσπ̣ο̣τ̣ε̣ί̣α̣ν̣ ἔ̣χειν κ̣αὶ
x+11μεταπωλε̣ῖ̣ν̣, χαρίσασθαι, ἐκμισθο̣ῦ̣ν̣, ἐ̣ν̣οικιάζειν, καταλλά̣τ̣τει̣ν, κ̣α̣τ̣α̣τ̣ί̣θ̣εσθ̣α̣ι̣
x+12ἐπὶ κληρονόμου̣ς̣ διαδόχους ἢ διακατόχους ἐπ̣ὶ τ̣ὸν ἑ̣ξῆς̣ ἅ̣παν̣τα χρόνον ἐξουσία̣ς̣
x+13μ̣ο̣ι ο̣ὐ̣κ οὔση̣ς τ̣ῇ̣ π̣ε̣π̣ρ̣α̣κυε̣ι̣η̣ 2 l. πεπρακύιᾳ μήτε τοῖς ἐμοῖς κληρονόμοις οἰκείοις τε καὶ ξένοις
x+14ἐνάγειν σο̣ι̣ ἢ̣ ἐ̣γ̣καλεῖν σοι ἢ ὅ̣λως ἐπελεύσασθαί σοι τούτου ἕνεκεν τοῦ προκειμένου πέμπτου
x+15μέ̣ρους ἢ περὶ(?) ἄ̣λ̣λου ο̣ἱουδήποτε καὶ τ̣ό̣ν̣ σ̣ο̣ι̣ π̣ελ̣ε̣υ̣σ̣όμενον. ἐγὼ αὐτὴ ἡ πεπρακυῖα
x+16ἰδίοις μου ἀ̣ν̣αλώμασιν̣ ἀποσβη̣σο̣μα̣ι̣ 3 l. ἀποσοβήσω καὶ καθαροποιήσω σοι τ̣αύτ̣ην τ̣ὴν π̣ρ̣ᾶ̣σ̣ιν
x+17ἐν παν̣τὶ καιρ̣ῷ κα̣ὶ̣ χ̣ρόνῳ καὶ τὴν κ̣ρ̣άτη̣σιν φυλάττειν σοι διὰ παντὸς ἢ ἐπιγνῶναί σοι
x+18τιμὴν τὴν προγεγραμμένην ἐν διπλῷ κα̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα εἴς τε βελτίω̣σιν καὶ
x+19εἰς δίκην καὶ πρὸς ἀσφάλειαν σ̣ὴν ἐθέμην τὴν πρᾶσιν κυρίαν καὶ βεβαίαν καὶ ἐπ̣ερ(ωτηθεῖσα) ὡμολ(όγησα).
x+20Αὐρηλία Ταρσεπροκειμένη ἐθέμην̣ τὴν πρᾶσιν τοῦ πέμπτου μέρος 4 l. μέρους οἰκίας παρει-
x+21ληφυῖα παρὰ σοῦ τὸ τ̣έλο̣ς κ̣α̣ὶ̣ τ̣ί̣μ̣ημα̣ ἐν χρυσοῦ νομισματίοις τρίσιν καὶ
x+22βεβαιώσω τὴν πρᾶσιν πάσῃ βε̣βα̣ι̣ώσει καὶ στοιχεῖ μοι πάντα τὰ ἐγγραμμ 5l. ἐγγεγραμμ(ένα) ὡς πρόκειται.
x+23Φλαύιος Βίκτωρ Ἰωάννου στρατιώτης ἀριθμοῦ Βαῦ ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς παρούσης
x+24καὶ εἰπούσης μοι γρ̣ά̣μματα μὴ̣ ε̣ἰ̣δ̣υ̣ειης 6 l. εἰδυίας. ☧ Φλαύιος Ἰακὼβ Ἰωάννου Φαρανίτης ἀριθμοῦ Βαῦ
x+25ἀξιωθ(εὶς) ἔ̣γ̣ραψ̣α̣ ὑπὲ̣ρ̣ α̣ὐ̣τῆς παρούση̣ς̣ καὶ ε̣ἰ̣πούσης μοι̣ γράμματα μὴ εἰδοτος 7 l. εἰδυίας.
x+26 Φλαύιος Traces ἀριθμ̣ο̣ῦ̣ Βα̣ μ̣α̣ρτυρῶ τῇ πρασ̣ιν 8 l. πράσει ἀκούσας
x+27παρὰ τῆς θε̣μ̣έ̣ν̣ης. †̣ ̣ ̣ ̣ ̣ou ̣ ̣ ̣ ̣ ἀριθμο̣ῦ̣̣ Βαῦ
x+28μαρτυρῶ.
x+29 ☧ διʼ ἐμοῦ Θεοδοσίου Ἀπολλωνίου νομικοῦ Βαῦ ἐγράφη. ☧

1 l. πλήρη
2 l. πεπρακύιᾳ
3 l. ἀποσοβήσω
4 l. μέρους
5 l. ἐγγεγραμμ(ένα)
6 l. εἰδυίας
7 l. εἰδυίας
8 l. πράσει

Translation

R
x-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
x+1with self-chosen volition and guileless resolution --- that I have sold to you today ---
x+2willingly and convinced with every most complete right of ownership ---
x+3 --- roof ---
x+4 the house --- the price mutually agreed upon and
x+5approved, being gold, three genuine imperial solidi and --- carats ---(which)
x+6I have received from hand to hand, from your cashbox, in number and weight complete. I have sold to you
x+7today the aforementioned fifth share of a house, and transferred to you and assigned
x+8to you the --- and the irrevocable and undisputed ownership and every independent
x+9authority in perpetuity, as has been cited above, investiture with the result that you the purchaser and your heirs and
x+10successors and assigns may hold and control and have the whole ownership and
x+11resell, give, rent out, let, trade, pass this on
x+12to your heirs, successors, or assigns for all time to come.
x+13I, the seller, have no authority, nor have my heirs, or my family, or strangers
x+14to bring action against you or sue you or bring suit against you at all on account of this, the aforementioned fifth
x+15share, or about any other sort of thing. And the man who intends to bring suit against you — (him) I myself, the seller, at my
x+16own expense, shall intimidate and cleanse for you this deed of sale
x+17on any occasion and time and I shall guard your dominion always or recognize (that I must provide) to you
x+18double the aforesaid price and the damages and the costs both for improving it and
x+19for litigation. And as your security I have contracted the deed of sale, which is valid and warranted. And having been questioned, I have expressed acknowledgment.
x+20(2nd hand) ☧ I, Aurelia Tarse, the aforementioned, have had drawn up the deed of sale of the fifth share of a house, having
x+21received from you the payment and price in gold, three solidi, and
x+22I will warrant the deed of sale with every warranty, and everything written herein is satisfactory to me as aforementioned.
x+23I , Fl. Victor son of Ioannes, soldier of the regiment of Bau, having been asked, wrote on her behalf, she being present
x+24and having told it to me, since she is not literate. ☧ (3rd hand) I, Fl. Iakob son of Ioannes, Pharanite, of the regiment of Bau,
x+25having been asked, wrote on her behalf, she being present and having told it to me, since she is not literate.
x+26(4th hand) I, Fl. --- of the regiment of Bau, bear witness to the deed of sale, having heard it
x+27from the contracting party. † (5th hand) --- of the regiment of Bau,
x+28bear witness.
x+29(1st hand) ☧ Written by me, Theodosios son of Apollonios, assessor of Bau. ☧
 
  LondonBLpap_1803_B_S1_
Reserved Copyright  
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_310426.tei.xml