Home Project Search Objects Places Persons & Deities  
 

Search in Objects


(submit with enter)

 

Pap. London, British Library Pap 1803 B

TEI-XML-File: https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_310426.tei.xml

Metadata

Collection

Inventory Number Pap. London, British Library Pap 1803 B
Publication Number P.Lond. V 1735
Current Location London, British Library
Publication Status published

Origin / Provenance

Ancient Provenance Site Aswan / Syene (Swn; Συήνη, סונ, ⲥⲟⲩⲁⲁⲛ) [Trismegistos]
Certainty: low
Ancient Provenance District Upper Egypt, 1st nome (Ombites) [Trismegistos]
Type of Discovery purchase
Certainty: high
Finder (= First Purchaser) R. de Rustafjaell
Certainty: high
Location of Find / Purchase in Egypt Aswan / Syene
District of Find / Purchase in Egypt Upper Egypt, 1st nome (Ombites) [Trismegistos]
Type of Acquisition for the Intitution purchase
Date of Acquisition for the Intitution between 1907 and
Transferor (Seller, Previous Owner) Harold I. Bell
Certainty: high

Object

Object Type papyrus
Dating between 500 and 550
Criteria for Dating palaeography
Range of Preservation incomplete
State of Preservation broken at top

Text Basic Information

Localization of Text on Object recto
Script-Fiber-Relation (for Payri) perpendicular (recto)
Inks and Pigments carbon ink monochrome black
Range of Preservation (Text) incomplete
State of Preservation (Text) broken at top
Script, Primary Greek
Language, Primary Greek, Ancient
Comments on Handwriting documentary, byzantine cursive
  recto verso
Quantity of Lines x+29
Quantity of Columns 1

 

Text Content

Modern Title Contract of sale
Ancient Archives private archive | Patermouthis
Ancient Scribe(s) of Text
Text Types
 • documentary
 • documentary | contract
Summary of Content Aurelia Tarse sells to an unknown person a fifth-share of a house for three solidi.
Location of Composition Aswan / Syene Upper Egypt, 1st nome Egypt (Certainty: high)
Comments on Text ok (hands ok) translation J. J. Farber in Pap.Eleph.Eng. (1996) D50
Multilingualism Monolingual Script = Language
Gender Man Woman
Religion Christianity
Comment on Religion Christogramm

 

Text

Transcription Translation Pictures
R
x
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
x+1 -?- αὐθαιρέτῳ βουλή̣σ̣ει κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣δόλῳ̣ π̣ρ̣οαιρέσει -?-
x+2 -?- ἑκ̣ο̣ῦ̣σ̣α̣ καὶ πεπεισμένη παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ -?-
x+3 -?- ̣ ̣ ̣ ̣σ̣τ̣ε̣γ̣η -?-
x+4τῆς οἰκία̣ς̣ ̣ ̣ ̣ ̣- 16 - τι̣μ̣ῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης̣ καὶ
x+5συναρεσάσης χρυσοῦ νομισματίων δεσποτικῶν δοκίμων̣ π̣α̣ρ κ̣ε̣ράτια -?-
x+6ἐδ(?)ε̣ξ̣ά̣μην(?) ἀ̣πὸ χει̣ρὸς ε̣ἰ̣ς χεῖρας̣ ἐξ ο̣ἴ̣κ̣ου̣ σ̣ου ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλ̣ήρει 1 l. πλήρη πέπρακά σο̣ι
x+7σήμερον τὸ προκείμενον πέμπτον μέρος οἰκίας καὶ καταγεγράφηκα καὶ παραδέδωκα
x+8σοι τὴν ̣ ̣ ̣ ̣ καὶ τὴν δεσποτείαν ἀν̣α̣φαίρετον καὶ ἀναμφισβήτητον καὶ πᾶσαν αὐτοτελῆ̣
x+9ἐξουσίαν ἐπὶ τὸ διηνεκὲς ὡς προδεδήλωται ὥστε σὲ τὸν ὠνούμενον καὶ κληρονόμους σοὺς καὶ
x+10δ̣ι̣αδόχο̣υ̣ς κα̣ὶ̣ δι̣ακατόχους τούτου κρατεῖν καὶ κυ̣ρ̣ι̣ε̣ύε̣ιν κ̣αὶ τὴ̣ν πᾶσαν δ̣εσπ̣ο̣τ̣ε̣ί̣α̣ν̣ ἔ̣χειν κ̣αὶ
x+11μεταπωλε̣ῖ̣ν̣, χαρίσασθαι, ἐκμισθο̣ῦ̣ν̣, ἐ̣ν̣οικιάζειν, καταλλά̣τ̣τει̣ν, κ̣α̣τ̣α̣τ̣ί̣θ̣εσθ̣α̣ι̣
x+12ἐπὶ κληρονόμου̣ς̣ διαδόχους ἢ διακατόχους ἐπ̣ὶ τ̣ὸν ἑ̣ξῆς̣ ἅ̣παν̣τα χρόνον ἐξουσία̣ς̣
x+13μ̣ο̣ι ο̣ὐ̣κ οὔση̣ς τ̣ῇ̣ π̣ε̣π̣ρ̣α̣κυε̣ι̣η̣ 2 l. πεπρακύιᾳ μήτε τοῖς ἐμοῖς κληρονόμοις οἰκείοις τε καὶ ξένοις
x+14ἐνάγειν σο̣ι̣ ἢ̣ ἐ̣γ̣καλεῖν σοι ἢ ὅ̣λως ἐπελεύσασθαί σοι τούτου ἕνεκεν τοῦ προκειμένου πέμπτου
x+15μέ̣ρους ἢ περὶ(?) ἄ̣λ̣λου ο̣ἱουδήποτε καὶ τ̣ό̣ν̣ σ̣ο̣ι̣ π̣ελ̣ε̣υ̣σ̣όμενον. ἐγὼ αὐτὴ ἡ πεπρακυῖα
x+16ἰδίοις μου ἀ̣ν̣αλώμασιν̣ ἀποσβη̣σο̣μα̣ι̣ 3 l. ἀποσοβήσω καὶ καθαροποιήσω σοι τ̣αύτ̣ην τ̣ὴν π̣ρ̣ᾶ̣σ̣ιν
x+17ἐν παν̣τὶ καιρ̣ῷ κα̣ὶ̣ χ̣ρόνῳ καὶ τὴν κ̣ρ̣άτη̣σιν φυλάττειν σοι διὰ παντὸς ἢ ἐπιγνῶναί σοι
x+18τιμὴν τὴν προγεγραμμένην ἐν διπλῷ κα̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα εἴς τε βελτίω̣σιν καὶ
x+19εἰς δίκην καὶ πρὸς ἀσφάλειαν σ̣ὴν ἐθέμην τὴν πρᾶσιν κυρίαν καὶ βεβαίαν καὶ ἐπ̣ερ(ωτηθεῖσα) ὡμολ(όγησα).
x+20Αὐρηλία Ταρσεπροκειμένη ἐθέμην̣ τὴν πρᾶσιν τοῦ πέμπτου μέρος 4 l. μέρους οἰκίας παρει-
x+21ληφυῖα παρὰ σοῦ τὸ τ̣έλο̣ς κ̣α̣ὶ̣ τ̣ί̣μ̣ημα̣ ἐν χρυσοῦ νομισματίοις τρίσιν καὶ
x+22βεβαιώσω τὴν πρᾶσιν πάσῃ βε̣βα̣ι̣ώσει καὶ στοιχεῖ μοι πάντα τὰ ἐγγραμμ 5l. ἐγγεγραμμ(ένα) ὡς πρόκειται.
x+23Φλαύιος Βίκτωρ Ἰωάννου στρατιώτης ἀριθμοῦ Βαῦ ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς παρούσης
x+24καὶ εἰπούσης μοι γρ̣ά̣μματα μὴ̣ ε̣ἰ̣δ̣υ̣ειης 6 l. εἰδυίας. ☧ Φλαύιος Ἰακὼβ Ἰωάννου Φαρανίτης ἀριθμοῦ Βαῦ
x+25ἀξιωθ(εὶς) ἔ̣γ̣ραψ̣α̣ ὑπὲ̣ρ̣ α̣ὐ̣τῆς παρούση̣ς̣ καὶ ε̣ἰ̣πούσης μοι̣ γράμματα μὴ εἰδοτος 7 l. εἰδυίας.
x+26 Φλαύιος Traces ἀριθμ̣ο̣ῦ̣ Βα̣ μ̣α̣ρτυρῶ τῇ πρασ̣ιν 8 l. πράσει ἀκούσας
x+27παρὰ τῆς θε̣μ̣έ̣ν̣ης. †̣ ̣ ̣ ̣ ̣ou ̣ ̣ ̣ ̣ ἀριθμο̣ῦ̣̣ Βαῦ
x+28μαρτυρῶ.
x+29 ☧ διʼ ἐμοῦ Θεοδοσίου Ἀπολλωνίου νομικοῦ Βαῦ ἐγράφη. ☧

1 l. πλήρη
2 l. πεπρακύιᾳ
3 l. ἀποσοβήσω
4 l. μέρους
5 l. ἐγγεγραμμ(ένα)
6 l. εἰδυίας
7 l. εἰδυίας
8 l. πράσει
R
x-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
x+1with self-chosen volition and guileless resolution --- that I have sold to you today ---
x+2willingly and convinced with every most complete right of ownership ---
x+3 --- roof ---
x+4 the house --- the price mutually agreed upon and
x+5approved, being gold, three genuine imperial solidi and --- carats ---(which)
x+6I have received from hand to hand, from your cashbox, in number and weight complete. I have sold to you
x+7today the aforementioned fifth share of a house, and transferred to you and assigned
x+8to you the --- and the irrevocable and undisputed ownership and every independent
x+9authority in perpetuity, as has been cited above, investiture with the result that you the purchaser and your heirs and
x+10successors and assigns may hold and control and have the whole ownership and
x+11resell, give, rent out, let, trade, pass this on
x+12to your heirs, successors, or assigns for all time to come.
x+13I, the seller, have no authority, nor have my heirs, or my family, or strangers
x+14to bring action against you or sue you or bring suit against you at all on account of this, the aforementioned fifth
x+15share, or about any other sort of thing. And the man who intends to bring suit against you — (him) I myself, the seller, at my
x+16own expense, shall intimidate and cleanse for you this deed of sale
x+17on any occasion and time and I shall guard your dominion always or recognize (that I must provide) to you
x+18double the aforesaid price and the damages and the costs both for improving it and
x+19for litigation. And as your security I have contracted the deed of sale, which is valid and warranted. And having been questioned, I have expressed acknowledgment.
x+20(2nd hand) ☧ I, Aurelia Tarse, the aforementioned, have had drawn up the deed of sale of the fifth share of a house, having
x+21received from you the payment and price in gold, three solidi, and
x+22I will warrant the deed of sale with every warranty, and everything written herein is satisfactory to me as aforementioned.
x+23I , Fl. Victor son of Ioannes, soldier of the regiment of Bau, having been asked, wrote on her behalf, she being present
x+24and having told it to me, since she is not literate. ☧ (3rd hand) I, Fl. Iakob son of Ioannes, Pharanite, of the regiment of Bau,
x+25having been asked, wrote on her behalf, she being present and having told it to me, since she is not literate.
x+26(4th hand) I, Fl. --- of the regiment of Bau, bear witness to the deed of sale, having heard it
x+27from the contracting party. † (5th hand) --- of the regiment of Bau,
x+28bear witness.
x+29(1st hand) ☧ Written by me, Theodosios son of Apollonios, assessor of Bau. ☧
LondonBLpap_1803_B_S1_
Reserved Copyright
     
Places (read out from edition)
 • Βαῦ (places.xml#8985)
 • Βαῦ (places.xml#8985)
 • Βα̣ (places.xml#8985)
 • Βαῦ (places.xml#8985)
 • Βαῦ (places.xml#8985)
 •  

  People mentioned in Text

  ID gender en normiert original Language Functions in Texts
  31170 woman Aurelia Tarse Αὐρηλία Ταρσε Greek, Ancient or Coptic

   

  Dates

  RulerID Regnal Year MonthID Day Date of the Text Gregorian Date dating_comment
  500 CE 550 CE palaeographical dating;

   

  Pictures

  LondonBLpap_1803_B_S1_
  Reserved Copyright

   

  Literature

   

  DatasetID 310426
  last Change 29.07.2022
  Trismegistos 36931
  Papyri.info ddbdp/p.lond;5;1735
  Author Ruth Duttenhöfer
  Dataset License Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
  (CC BY-NC-SA)
  Data set citation Data set 310426 (= Pap. London, British Library Pap 1803 B), ERC-Project ELEPHANTINE: Ruth Duttenhöfer.