Kiessling, Emil & Preisigke, Friedrich & Bilabel, Friedrich & Rupprecht, Hans-Albert, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten VI (1963).

DOI

 

Related Objects

Ostr. Berlin P. 12553
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 110 (P) fr. [13]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient Egyptian | Demotic
Scripts Greek Egyptian | Demotic
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Ostr. Berlin P. 12044
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12042
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12041
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12038
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12032
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12028
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12024
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12023
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12019
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12017
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12048
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12050
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12051
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12081
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12668
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12669
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12671
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12678
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12694
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12697
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12065
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt
Ostr. Berlin P. 12031
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt
Ostr. Berlin P. 12043
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12698
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12020
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12047
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12039
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12021
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12025
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12046
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 8698
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12659
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12665
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12554
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12559
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12705
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 10734
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12091
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12550
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 10693
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 10736
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12005
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12054
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt
Ostr. Berlin P. 12666
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12689
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12600
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12585
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12575
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12558
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12556
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12111
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12099
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12073
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12035
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 10703
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Berlin P. 12670
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Cairo EM JdE 85267
Type ostracon
Languages Greek, Ancient Egyptian | Demotic
Scripts Greek Egyptian | Demotic
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Cairo EM TR TR 26/8/23/1
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Ostr. Ann Arbor, Michigan University, Library P. Lib. O. Skeat 7
Type ostracon
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary | receipt | tax receipt
Pap. Paris, AIBL P. Clermont-Ganneau 4 c
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary
Pap. Paris, AIBL P. Clermont-Ganneau 1 a
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | note
Pap. Paris, AIBL P. Clermont-Ganneau 1 b
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | legal document
Pap. Paris, AIBL P. Clermont-Ganneau 1 c
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Paris, AIBL P. Clermont-Ganneau 5
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Paris, AIBL P. Clermont-Ganneau 4 a
Type papyrus
Languages Greek, Ancient Latin
Scripts Greek Latin
Genre documentary
Pap. Paris, AIBL P. Clermont-Ganneau 2
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Paris, AIBL P. Clermont-Ganneau 4 b
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 107 (P)
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 103 (P)
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. c. 67 (P)
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 108 (P) + e. 106 (P) fr. [4]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. c. 69 (P)
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 105 (P)
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 106 (P) + d. 109 (P) fr. [7]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 110 (P) fr. [8]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 104 (P) fr. [9] + e. 106 (P) fr. [9]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. c. 68 (P) + d. 109 (P) fr. [10]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. c. 68 (P) fr.
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 109 (P) fr. [12]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 109 (P) fr. [14]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 106 (P) fr. [15]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 106 (P) fr. [16]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 104 (P) fr. [17] + e. 105 (P) fr. [17]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 105 (P) fr. [18]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 106 (P) fr. [19]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 110 (P) fr. [20]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 106 (P) fr.
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter, documentary | official letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 109 (P) fr. [22]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Oxford Bodl. MS. Gr. class. c. 67 (P) fr.
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 106 (P) fr. [24]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 106 (P) fr. [25]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. d. 109 (P) fr. [26]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter
Pap. Oxford Bodl. Gr. Inscr. MS. Gr. class. e. 106 (P) fr. [27]
Type papyrus
Languages Greek, Ancient
Scripts Greek
Genre documentary, documentary | letter